ساختار فرشهای ایرانی با توجه به اینکه از چه شهر،منطقه یا روستایی برآمده است تغییر میکند. فرش ایرانی که خیلی سنتی و قدیمی است ( گره ایرانی یا گره سنه ) با تک گره گردشی بافته میشود. ریسمان عمودی در فرش ایرانی خود یک دایره گردشی دارد.این کاربرد نخ تنها، در تشخیص جایگاه مکانی که فرش بافته شده است و گاهی حتی میتواند در مشخص کردن بافندگان هنرمندی که آن را بافته اند کمک کند.

فهرست